Straffutmåling for blant annet voldsforbrytelser

Høyesteretts dom, 23.01.2013, HR-2013-00143-A, (sak nr. 2012/1714), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (ass.riksadvokat Knut Erik Sæther)

Dommere: Bårdsen, Normann, Kallerud, Bull, Matningsdal

Saken gjaldt straffutmåling for blant annet voldsforbrytelser. Spørsmålet var om det skulle anvendes samfunnsstraff fremfor ubetinget fengsel fordi domfelte på gjerningstiden var under 18 år, jf. straffeloven § 18.

Domfellelsen gjaldt blant annet nokså alvorlige voldsepisoder, i form av tre overtredelser av straffeloven § 229 første straffalternativ, jf. § 232, hvor domfelte hadde benyttet henholdsvis flaske, batong og kniv, og én overtredelse av straffeloven § 229 andre straffalternativ. De straffbare handlingene var begått fra september 2011 til utgangen av februar 2012, mens domfelte var mellom 17 år og 2 måneder og 17 år og 7 måneder gammel. Lagmannsretten hadde fastsatte straffen til fengsel i ett år og seks måneder, hvorav seks måneder ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Høyesterett forkastet domfeltes anke over straffutmålingen. Det ble vist til at han tidligere var både bøtlagt og idømt betinget fengselsstraff for blant annet trusler og voldskriminalitet. To av de alvorligste forholdene han nå ble dømt for, var begått kort tid etter forrige dom. Domfelte hadde ikke fulgt opp kriminalomsorgens anmodning om en fornyet personundersøkelse, han var fremdeles rusmiddelmisbruker og ikke i noen rehabiliteringssituasjon. Ny voldskriminalitet var erkjent, og han var varetektsfengslet. Samlet avtegnet det seg et bilde som ga liten utsikt til at han nå ville ha nevneverdig nytte av de muligheter som ligger i en dom på samfunnsstraff, samtidig som hans kriminelle utvikling lot til å ha kommet til et punkt hvor det var påkrevd med den skarpere markering som ligger i en dom på ubetinget fengselsstraff.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen