Straffutmåling for erverv, oppbevaring og salg av til sammen om lag 1,5 kg kokain og for brudd på innreiseforbud

Høyesteretts dom 27.06.2013, HR-2013-01388-A, (sak nr. 2013/396), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde)

Dommere: Noer, Falkanger, Tønder, Webster, Matningsdal

Saken gjelderstraffutmåling for erverv, oppbevaring og salg av til sammen om lag 1,5 kg kokain og for brudd på innreiseforbud etter utlendingsloven.

Saken aktualiserer særlig straffutmålingen ved første gangs brudd på innreiseforbud. Høyesterett uttalte at straffen for dette normalt bør ligge på fengsel i om lag 60 dager. Det innebar en viss skjerping sammenlignet med tidligere underrettspraksis, og ble begrunnet blant annet i økningen i omfanget av denne type lovbrudd.

Narkotikalovbruddene gjaldt erverv, oppbevaring og videresalg av om lag en kg kokain med normal styrkegrad og erverv og oppbevaring av ca. ½ kg kokain med lav styrkegrad. Domfelte var hovedmann og omsetningen var profittmotivert.

På bakgrunn av domfeltes rolle, kvantum og type stoff, herunder at det minste partiet kokain hadde lav styrkegrad, ble samlet straff anslått til noe i underkant av fengsel i fire år. Det var da i formildende retning lagt vekt på at det var gått mer enn 5 ½ år siden det alvorligste forholdet fant sted. Dette skyldtes at politiet hadde latt saken ligge, siden domfelte var utvist og oppholdt seg i Albania. Tidsforløpet utgjorde ikke brudd på EMK artikkel 6, men domfelte kunne ikke lastes for tidsbruken, og den ble vektlagt i formildende retning.

Lagmannsretten hadde – etter å ha tatt hensyn til domfeltes tilståelse – fastsatt straffen til fengsel i 3 år og 6 måneder. Høyesterett ga ikke domfelte medhold i at dette var for streng straff.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen