Straffutmåling for forsøk på legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts dom, 11.12.2013, HR-2013-02577-A, (sak nr. 2013/1247), straffesak, anke over dom

A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Sparre)

Dommere: Bull, Tønder, Falkanger, Bergsjø, Øie

Saken gjaldt straffutmåling for forsøk på legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter i form av et uprovosert overfall på en ungdom på åpen gate nattestid.

Den ene av to overfallsmenn hadde innledet angrepet og var dømt for overtredelse av straffeloven § 228 første ledd jf. § 232 ved å ha tildelt fornærmede flere slag. Den andre gjerningsmannen – som hadde anket til Høyesterett ‒ var bare dømt for forsøk på overtredelse av § 228 første ledd jf. § 232 ved å ha rettet et slag med knyttet neve mot fornærmede uten å ha truffet etter at den første hadde avsluttet sitt angrep. Ved straffutmålingen for forsøkshandlingen måtte det legges vesentlig vekt på den nære sammenhengen det var mellom den enes slag og den andres forsøk på slag. Forsøket var en bevisst oppfølging av slagene som traff. Selv om den som traff med sine slag, utførte voldshandlingene på eget initiativ, må fornærmede ha oppfattet det hele som en fellesaksjon. For den andre av de to overfallsmennene må det ha vært åpenbart at hans forsøk på slag gjorde overfallet enda mer skremmende.

Straffskjerpelsen ved lov 25. juni 2010 nr. 46 kommer til anvendelse i saken. I forarbeidene fremheves det at den typiske uprovoserte gatevolden ligger i kjerneområdet for straffskjerpelsen. Etter å ha lagt en viss, men begrenset vekt på en forbeholden tilståelse fastsatte Høyesterett straffen til fengsel i 45 dager.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen