Straffutmåling for forsøk på voldtekt til samleie - spørsmål om bruk av samfunnsstraff

Høyesteretts dom, 29.05.2013, HR-2013-01121-A, (sak nr. 2013/235), straffesak, anke over dom

I.  Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

II.  A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva)

Dommere: Webster, Bårdsen, Falkanger, Matheson, Matningsdal

Saken gjaldt straffutmåling for forsøk på voldtekt til samleie og reiste spørsmål om bruk av samfunnsstraff på grunn av gjerningspersonens lave alder på gjerningstiden – 17 år og tre måneder.

A forsøkte å voldta en 71 år gammel kvinne ved å trenge seg inn i hennes hjem, veltet henne overende og dra av henne buksen. Han var maskert med finlandshette. Fornærmede ble påført knekkdannelser i ribben og i brystbenet. Han oppga forsøket da hun hylte, og han forsto at det han gjorde var feil. Offeret har utviklet posttraumatisk stresslidelse etter hendelsen.

Høyesteretts kom til at straffen for en voksen gjerningsperson, hvis voldtekten til samleie var blitt fullbyrdet, ville vært i overkant av fem år. Fra dette utgangspunktet ble det gjort fradrag for at voldtekten ikke ble fullbyrdet, for tilståelse og pga. gjerningspersonens lave alder. Høyesteretts flertall – fire dommere – kom til at selv om det er åpnet for større bruk av samfunnsstraff overfor lovbrytere under 18 år, og også ved tilfeller av seksuallovbrudd, ville en dom på samfunnsstraff ikke i tilstrekkelig grad markere alvoret ved domfeltes handling. Dette var også i tråd med lovgivers signaler om å ikke anvende ungdomsstraff ved alvorlige seksuallovbrudd. Straffen ble satt til to år og ni måneders fengsel, hvorav to år ble gjort betinget av en prøvetid på tre år. Mindretallet – en dommer – kom til at det var forsvarlig å idømme samfunnsstraff med tillegg av 45 dager ubetinget fengsel.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen