Straffutmåling for grov legemsbeskadigelse mm.

Høyesteretts dom, 17.04.2013, HR-2013-00811-A, (sak nr. 2012/2001), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

II. A (advokat Øystrein Storrvik) mot B (bistandsadvokat Karoline Henriksen)

Dommere: Øie, Indreberg, Noer, Webhster, Schei

Saken gjelder straffutmåling for grov legemsbeskadigelse og for å ha forlatt den skadde og unnlatt å hjelpe ham med den følge at han døde. Den reiser også spørsmål om en separert ektefelle kan kreve oppreisningserstatning.

A er funnet skyldig i grov legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven § 231 første straffalternativ, jf. § 232, og i rettsstridig å ha forlatt en person han plikter å dra omsorg for, eller latt ham forbli i hjelpeløs tilstand, slik at det oppsto øyensynlig fare for liv eller helbred med den følge at han døde, jf. § 242 annet ledd, jf. 243 annet straffalternativ. Voldsanvendelsen var langvarig, massiv, preget av mishandling og til dels ekstremt smertefull. Den fornærmede fikk skader i hodet og i tykktarmen som hver for seg var dødelige, i tillegg til andre skader.

Høyesterett mente at en straff av fengsel i noe over ti år var et riktig utgangspunkt, men gjorde et mindre fradrag i straffen på grunn av en delvis tilståelse og fastsatte straffen til fengsel i ti år.

Høyesterett kom videre til at en separert ektefelle er å anse som ektefelle i skadeserstatningsloven § 3-5 andre ledds forstand og dermed kan tilkjennes oppreisningserstatning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen