Straffutmåling for grovt bedrageri begått av advokat i forb. med eiendomsoverdragelse

Høyesteretts dom, 23.05.2013, HR-2013-01090-A, (sak nr. 2013/239), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hugo Henstein)

Dommere: Kallerud, Normann, Indreberg, Bergsjø, Stabel

Saken gjelder straffutmåling for grovt bedrageri begått av en advokat i forbindelse med en eiendomsoverdragelse.

Advokaten fikk gjennom utnyttelse av tilliten til ham som advokat en uberettiget kreditt som utsatte kjøperne av hans eiendom for fare for tap på omlag 5 millioner kroner.

Når det som her gjaldt en alvorlig tapsfare over lengre tid som først ble avverget ved at kreditorene sørget for at de fornærmede ble holdt skadesløse, var det ikke grunn å bedømme forholdet vesentlig mildere enn om tapsrisikoen hadde blitt realisert. Tre dommere kom til at det ved straffutmålingen ikke kunne tillegges vekt at advokatens bevilling var trukket tilbake. Det administrative tilbakekallets formål er å hindre uskikkede personer å utøve et yrke i fremtiden. Straffen bør da i utgangspunktet fastsettes uavhengig av de byrder vedtaket måtte medføre for den domfelte, jf. Rt 2013 side 193 og Rt. 2010 side 523.

Straffen ble fastsatt til to år og seks måneder.

To dommere ga i en særmerknad uttrykk for at de var enige i straffastsettelsen, men mente at det ved straffutmålingen også må kunne tas hensyn til tilbakekallet av advokatbevillingen. De viste blant annet til at tilbakekallet rent faktisk vil ha en pønal effekt. Tidligere rettspraksis var etter deres syn ikke avgjørende.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen