Straffutmåling for innførsel av 20 000 tabletter Rivotril to milligram

Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02655-A, (sak nr. 2013/1019), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud) mot A (advokat Frode Sulland)

Dommere: Webster, Stabel, Endresen, Bergsjø, Gjølstad

Saken gjaldt straffutmåling for innførsel av 20 000 tabletter Rivotril to milligram og hvor det ikke forelå verken skjerpende eller formildende omstendigheter.

I Rt. 2012 side 1297 er det lagt til grunn at benzodiazepinene flunitrazepam (virkestoffet i Rohypnol) og klonazepam (virkestoffet i Rivotril) kan likestilles straffutmålingsmessig. Forsvareren la frem en del materiale som viser at man i Sverige vurderer Rohypnol strengere enn andre benzodiazepiner. Dommen inneholder en gjennomgang av de sakkyndiges vurderinger av de to stoffene og konkluderer med at det er grunn til å holde fast ved at Rivotril skal straffes omtrent som Rohypnol.

Straffen ble satt til fengsel i to år og seks måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen