Straffutmåling for legemsbeskadigelse

Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02658-A, (sak nr. 2013/1457), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs) mot A (advokat Harald Stabell)

Dommere: Endresen, Bergsjø,Webster, Stabel, Gjølstad

Saken gjaldt straffutmåling for legemsbeskadigelse, jf. straffeloven § 229 første straffalternativ.

Etter en krangel mellom tiltalte og fornærmede tidligere på kvelden møttes de to igjen senere på natten. Det oppstod da igjen en verbal konfrontasjon der begge parter utviste aggressivitet. Plutselig skallet tiltalte fornærmede i ansiktet slik at denne brakk nesen. Det er ikke opplyst at fornærmede ble sykemeldt, og det oppsto ingen varig skade.

Tiltalte avga full tilståelse til politiet som straks kom til stede, og saken ble senere avgjort ved tilståelsesdom av Salten tingrett.

Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i 60 dager. Høyesterett fant på grunnlag av uttalelser i forarbeidene til gjeldende lov og de Høyesterettsdommer som er avsagt etter siste lovendring, at straffen måtte skjerpes noe. Flertallet fastsatte straffen til fengsel i 75 dager.

Mindretallet vurderte saken som noe mer alvorlig enn flertallet, og stemte for at straffen skulle skjerpes til fengsel i 90 dager.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen