Straffutmåling for ran av en gullsmed- og urmakerforretning

Høyesteretts dom, 24.04.2013, HR-2013-00871-A, (sak nr. 2012/1972), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

Dommere: Stanbel, Webster, Kallerud, Normann, Schei

Saken gjaldt straffutmåling for ran av en gullsmed- og urmakerforretning, der to menn bosatt i Polen borttok klokker til en verdi av noe under 200 000 kroner.

Slike forretninger er sterkt utsatte for ran ved at de har store verdier fremme. Hensynet til forretningen, de ansatte, kunder og forbipasserende tilsier derfor en streng reaksjon, særlig der voldselementet er fremtredende. I denne saken kom tilleggsmomentet at det dreide seg om mobil vinningskriminalitet. Dette kjennetegnes ved at gjerningspersonene kommer til Norge med det formål å begå vinningskriminalitet, for deretter å forsvinne ut av landet med tyvegodset. Rollefordelingen mellom de to domfelte, ved at den ene hadde kontrollert de tilstedeværende ved å holde pistolen, og hadde gitt kommandoer til den andre om hvilke verdier som skulle tas, ble ikke tillagt betydning. Begge hadde tilstått, men først etter å ha blitt tatt på fersk gjerning med tyvegodset. Tilståelsen fikk dermed mindre betydning. Straffen ble for begge satt til fengsel i tre år og to måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen