Straffutmåling for samleie med barn under 14 år

Høyesteretts dom, 23.05.2013, HR-2013-01086-A, (sak nr. 2012/1865), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Dommere: Normann, Indreberg, Bergsjø, Kallerud, Stabel

Saken gjaldt straffutmåling for forbrytelse mot straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ – samleie med barn under 14 år – og utmåling av oppreisningserstatning til fornærmede.

Domfelte hadde "en gang sommeren 2008" vaginalt samleie med fornærmede. Han var på gjerningstidspunktet noe over 18 år, og fornærmede var omkring 13 og et halvt år. A erkjente de faktiske forhold, men påsto seg frifunnet fordi han trodde fornærmede var over 16 år. Han ble frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten til fengsel i to år hvorav ett år ble gjort betinget. Fornærmede ble tilkjent 90 000 kroner i oppreisningserstatning.

Høyesterett kom etter en samlet vurdering til at straffen ikke var blitt for streng, men var ikke enig med lagmannsretten i at domfeltes personlige forhold kunne tillegges "betydelig vekt" ved en så alvorlig seksualforbrytelse. Lagmannsretten hadde på den annen side uriktig lagt til grunn at vilkårene i straffeloven § 59 annet ledd ikke var oppfylt. Når domfelte hadde erkjent alle de faktiske forhold som dannet grunnlaget for aktsomhetsvurderingen, var vilkårene for en uforbeholden tilståelse etter straffeloven § 59 annet ledd oppfylt i en sak som denne, jf. Rt. 2007 side 61 avsnitt 9 med videre henvisning til Rt. 2006 side 809 avsnitt 19. Den lange tiden som var gått fra overgrepet fant sted til saken nå ble avsluttet i Høyesterett, kunne som det klare utgangspunkt ikke gi grunnlag for nedsettelse av straffen. På grunn av domfeltes unge alder, ble tidsaspektet likevel tillagt en viss vekt i den samlede vurderingen.

I saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn, kunne det ikke opereres med et normalnivå for oppreisningserstatning. Erstatningsnivået som er benyttet i voldtektssaker er betydelig hevet de siste årene, og nivået ga veiledning et stykke på vei. Gjerningmannens unge alder tilsa likevel at erstatningen ble satt lavere. Det ble på den annen side tillagt vekt at overgrepet bar preg av en eldre gutts kyniske utnyttelse av en ung jente, og at hun var påført ikke ubetydelige skader som følge overgrepet. Høyesteretts flertall mente at erstatningen passende skulle settes til 75 000 kroner, mens et mindretall kom til at lagmannsretten fastsettelse av en erstatning på 90 000 kroner, ikke skulle endres. Når gjerningsmannen var over 18 år da forbrytelsen ble begått, måtte hans alder tillegges mindre vekt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen