Straffutmåling for seksuallovbrudd, bl.a. voldtekt og seksuell omgang med mindreårige

Høyesteretts dom, 02.05.2013, HR-2013-00930-A, (sak nr. 2013/8), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet) mot A (advokat Halvard Helle)

Dommere: Bergsjø, Noer, Øie, Webster, Utgård

Saken gjaldt straffutmåling for seksuallovbrudd, blant annet voldtekt og seksuell omgang med mindreårige. Den reiste også spørsmål om straffrihet på grunn av jevnbyrdighet i alder og utvikling.

A var domfelt for voldtekt av en snart 17 år gammel jente (straffeloven § 192), seksuell omgang med en jente på noe over 13 år (straffeloven § 195), seksuell omgang med seks jenter på 14−15 år (straffeloven § 196) og overtredelse av straffeloven § 201. På tidspunktet for noen få av overtredelsene av straffeloven § 196 var han selv 17 år, mens han for øvrig hadde fylt 18.

Ved straffutmålingen for voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år tok Høyesterett utgangspunkt i de normalstraffnivåer som er gitt av lovgiver. Domfelte hadde tatt frem en kniv under voldtekten, noe som ble ansett skjerpende. Spesielle formildende omstendigheter forelå ikke, og Høyesterett slo fast at en isolert bedømmelse av det forholdet tilsa en straff på noe over normalstraffnivået på fengsel i 4 år. Under henvisning til at det hverken forelå formildende eller skjerpende omstendigheter, antydet Høyesterett videre at normalstraffnivået på 4 års fengsel var et passende utgangspunkt for overtredelsen av straffeloven § 195.

For de fleste overtredelsene av straffeloven § 196 var det under skyldspørsmålet lagt til grunn at domfelte og de fornærmede var omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Høyesterett vurderte betydningen av dette, men kom til at straffen ikke burde falle bort for noen av tilfellene. Her la Høyesterett vekt på at overtredelsene føyde seg inn i et mønster, og at handlingene hadde et klart preg av utnyttelse.  En isolert bedømmelse av overtredelsene av straffeloven § 196 tilsa en ubetinget fengselsstraff av betydelig lengde.

Høyesterett la ved vurderingen av den samlede straffen vekt på at det dreide seg om mange og alvorlige seksuallovbrudd, der domfelte systematisk og planmessig hadde utnyttet flere og svært unge jenter. Domfelte hadde erkjent de faktiske forholdene så langt gjelder overtredelsene av straffeloven §§ 195, 196 og 201. Etter fradrag for tilståelsesrabatt ble den samlede straffen satt til ubetinget fengsel i 6 år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen