Straffutmåling for voldtekt og legemsbeskadigelser begått i forbindelse med pengeinnkreving

Høyesteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00945-A, (sak nr. 2013/34), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Dommere: Kallerud, Bårdsen, Utgård, Tønder, Schei

Saken gjelder straffutmåling for voldtekt og legemsbeskadigelser begått i forbindelse med pengeinnkreving.

Domfelte hadde gjort seg skyldig i en meget grov voldtekt og to legemsbeskadigelser som inngikk i et brutalt, kynisk og terroriserende handlingsmønster hvor hensikten var å presse frem betaling av narkotikagjeld. Handlingene måtte ses i sammenheng, og Høyesterett kom til at en samlet straff av ubetinget fengsel i omkring åtte år var et passende utgangspunkt.

Domfeltes tilståelse var forbeholden. Selv om han etter noe tid vedgikk å ha begått voldtekt og legemsbeskadigelser som angitt i tiltalen, manglet en erkjennelse av de momenter som gjorde hans handlinger ekstraordinært straffverdige. Blant annet vedsto han seg ikke innkreving av narkotikagjeld og bruk av utenforstående personer som middel til å oppnå dette. Tilståelsen hadde imidlertid hatt en viss prosessøkonomisk betydning, og det ble gjort fradrag med et halvt år.

Den straff lagmannsretten hadde fastsatt – ubetinget fengsel i syv år og seks måneder – var på denne bakgrunn en riktig reaksjon.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen