Straffutmåling for voldtekt til samleie med sovende kvinne

Høyesteretts dom, 06.02.2013, HR-2013-00300-A, (sak nr. 2012/1591), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Falkanger, Bårdsen, Skoghøy, Stabel, Matningsdal

Saken gjelder straffutmåling for voldtekt til samleie med sovende kvinne, jf. straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf. annet ledd bokstav a. Den straffbare handlingen fant sted etter at straffeloven 1902 ble endret 25. juni 2010. Høyesterett gjennomgår i dommen de retningslinjene som ble trukket opp i forarbeidene til denne lovendringen, og konkluderer med at normalstraffenivået skal være ubetinget i fengsel i fire år for denne typen overtredelser. Bare der det foreligger særlige formildende omstendigheter, kan straffen settes lavere eller gjøres helt eller delvis betinget.

Overtredelsen i saken ble karakterisert som et normaltilfelle, og det var ingen formildende omstendigheter ved selve den straffbare handling.

Domfelte hadde mottatt varsel om at han på grunn av dommen ikke ville kunne fullføre sine fysioterapistudier fordi de straffbare handlingene hadde vist at han var uegnet til å utøve dette yrket. Dette ble ikke tillagt vekt som et formildende moment ved straffutmålingen.

Overfor politiet erkjente domfelte umiddelbart den seksuelle omgangen, men fremholdt at den var frivillig; i hvert fall hadde han opplevd den slik. Det forelå da ingen uforbeholden tilståelse etter straffeloven § 59 annet ledd. Det ble imidlertid gjort et fradrag på fire måneder i straffen fordi domfelte allerede samme natt som handlingen skjedde, på spørsmål fra fornærmede bekreftet at den seksuelle omgangen hadde funnet sted. Fornærmede hadde på dette tidspunkt ikke sikker kunnskap om det som hadde skjedd, og uten domfeltes erkjennelse er det usikkert om saken ville ha blitt strafferettslig forfulgt. Straffen ble satt til ubetinget fengsel i tre år og åtte måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen