Straffutmåling for voldtekt til seksuell omgang

Høyesteretts dom, 11.06.2013, HR-2013-01238-A, (sak nr. 2013/452), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat Halvard Helle)

Dommere: Bull, Webster, Stabel, Tønder, Matningsdal

Saken gjaldtstraffutmålingen for voldtekt til seksuell omgang, jf. straffeloven § 192 første ledd bokstav a, nærmere bestemt ved innføring av fingre i fornærmedes skjede.

Slik voldtekt regnes ikke som voldtekt til samleie, jf. straffeloven § 206, og den faller dermed utenfor bestemmelsen om minstestraff i § 192 annet ledd. Følgelig gjelder heller ikke forarbeidsuttalelsen fra 2010 om fire års fengsel som normalstraffenivå. Forarbeidene fremhever likevel at det "ikke [skal] gå noe markert skille i straffnivå mellom voldtekter som omfattes av minstestraffen, og andre voldtekter". Denne uttalelsen måtte etter Høyesteretts syn tillegges samme vekt som uttalelsen om normalstraffenivå for voldtekt til samleie, men Høyesterett pekte på at formuleringen etter sitt eget innhold åpnet for en større grad av domstolsskjønn. Voldtekt til seksuell omgang dekket handlinger med ulik straffverdighet.

Voldtekt i form av innføring av én eller flere fingre i skjede eller endetarmsåpning ligger med hensyn til straffverdighet nærmere voldtekt til samleie enn enkelte andre former for voldtekt til seksuell omgang, både med hensyn til selve handlingen og typiske ettervirkninger. En straff på fengsel i tre år og tre måneder ble etter dette ansett som naturlig utgangspunkt for denne type voldtekt begått av en voksen person overfor en annen voksen. En slik straff gir omtrent den samme forholdsmessige økning i normalstraffenivået som det fengsel i fire år ved voldtekt til samleie innebærer i forhold til normalstraffen for slik voldtekt før straffskjerpelsen som følge av lovendringen 25. juni 2010. En klart lavere forholdsmessig økning i straffenivået ville være vanskelig å forene med lovgiverforutsetningen om at det ikke skal være noe markert skille i straffenivået for voldtekt til seksuell omgang og voldtekt til samleie.

Lagmannsretten hadde i saken tatt utgangspunkt i uttalelser i en ankeutvalgsavgjørelse i Rt. 2012 side 515 som kunne tyde på at utgangspunktet snarere burde være fengsel i to år og seks måneder, men Høyesterett fant at disse uttalelsene ikke kunne tillegges avgjørende vekt.

Det ble tillagt vekt i skjerpende retning at overgrepet ble begått mot en drosjesjåfør i tjeneste, og at gjerningsmannen var dømt i 2011 for et lignende overgrep, selv om dette overgrepet var begått noe før han fylte 18 år. Straffen ble etter dette fastsatt til fengsel i tre år og seks måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen