Straffutmåling og oppreisningserstatning ved domfellelse for seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts dom, 23.05.2013, HR-2013-01087-A, (sak nr. 2013/17), straffesak, anke over dom

A (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Dommere: Bergsjø, Indreberg, Kallerud, Normann, Stabel

Saken gjaldt straffutmåling og oppreisningserstatning ved domfellelse for seksuell omgang med barn under 14 år. Den reiste særlig spørsmål om bruk av samfunnsstraff overfor unge lovbrytere.

Domfelte var noe over 16 år da han hadde flere samleier med en jente på 13 år og 5 måneder og munnsex samt samleie med en annen på 12 år og 11 måneder. Lagmannsretten hadde satt straffen til 360 timer samfunnsstraff og 60 dager ubetinget fengsel. Høyesterett kom under henvisning til domfeltes lave alder til at det bare burde utmåles samfunnsstraff. Straffen ble satt til 420 timer samfunnsstraff som fellesstraff med en dom for overtredelse av straffeloven § 228 andre ledd første straffalternativ.

Høyesterett vurderte også størrelsen på oppreisningserstatningen til de fornærmede. Lagmannsretten hadde tilkjent hver av dem 75 000 kroner. Det var slått fast jevnbyrdighet i alder og utvikling mellom domfelte og den ene fornærmede. Under henvisning til dette reduserte Høyesterett erstatningen til henne til 60 000 kroner, mens det ikke ble gjort endringer i erstatningen til den andre fornærmede. En dommer dissenterte, og mente at oppreisningen ikke burde settes ned.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen