Straffutmåling ved domfellelse for innsidehandel med obligasjoner

Høyesteretts dom 26.06.2013, HR-2013-01367-A, (sak nr. 2013/545), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat Christian B. Hjort)

Dommere: Øie, Normann, Matheson, Utgård, Schei

A er domfelt for overtredelse av verdipapirhandelloven § 17-3 første ledd, jf. § 3-3 første ledd om innsidehandel. Han hadde kjøpt usikrede obligasjoner for noe over en million kroner utstedt av selskapet han var administrerende direktør i med kunnskap om at selskapet trolig ville bli kjøpt opp av et mer solid selskap.

Tingretten idømte ham en straff av 30 dagers betinget fengsel, og ØKOKRIMs anke til lagmannsretten over straffutmålingen ble forkastet. Både tingretten og lagmannsretten tok utgangspunkt i at straffverdigheten ved innsidehandel med obligasjoner generelt sett er mindre enn ved innsidehandel med aksjer. Begrunnelsen var at gevinstmuligheten ved kjøp av aksjer er "dramatisk større" enn ved kjøp av obligasjoner.

Etter Høyesteretts syn må høyesterettspraksis om straffutmåling ved innsidehandel anses for å gjelde innsidehandel generelt og dermed også innsidehandel med obligasjoner. Riktignok vil de hensyn som etter praksis særlig skal vektlegges, kunne gjøre seg gjeldende med ulik tyngde fra sak til sak, og også til en viss grad etter hvilken type finansielle instrumenter det gjelder. Men dette tilsier ikke at normen skal være forskjellig. 

Ved innsidehandel av noe omfang skal det normalt idømmes ubetinget fengselsstraff. Høyesterett la til grunn at dette også må gjelde ved innsidehandel med obligasjoner.

Høyesterett tok ved straffutmålingen utgangspunkt i gevinstpotensialet på transaksjonstidspunktet. I den forbindelse ble det uttalt at gevinstpotensialet ved innsidehandel med obligasjoner vil kunne være betydelig, men at selskapsspesifikke opplysninger ofte vil være mindre egnet til å påvirke kursen på obligasjoner enn på aksjer. Videre ble handlingens karakter av tillitsbrudd – både overfor markedet og arbeidsgiveren – tillagt vekt. Etter fradrag for uforbeholden tilståelse ble straffen satt til ubetinget fengsel i 45 dager.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen