Straffutmåling ved nedlasting og besittelse av barnepornografi

Høyesteretts dom, 26.06.2013, HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom

A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Dommere: Normann, Utgård, Øie, Kallerud, Schei

Saken gjaldt straffutmåling ved nedlasting og besittelse av barnepornografi, jf. straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.

A var funnet skyldig planmessig å ha skaffet seg et omfattende barnepornografisk materiale av grov art, og var i tingretten og lagmannsretten dømt til fengsel i seks måneder. Han hadde anket videre over straffutmålingen til Høyesterett, og forsvarers hovedanførsel var at den utmålte straff sammenholdt med rettspraksis var for streng. Påtalemyndigheten gjorde gjeldende at straffen var i samsvar med praksis, men at straffenivået burde heves.

Høyesterett kom til at straffen burde skjerpes, og fastsatte den til fengsel i åtte måneder. De alminnelige betraktningene om straffverdigheten ved å ha befatning med barnepornografi som er kommet til uttrykk i Rt. 2002 side 1187, jf. Rt. 2007 side 422, dannet også utgangspunktet for straffutmålingen her. Av den rettspraksis som forelå på området, var det etter Høyesteretts oppfatning Rt. 2002 side 1187 som best kunne sammenlignes med denne saken. Det ble særlig tillagt vekt at det dreide seg om et omfattende materiale av særdeles grov karakter. Personlige forhold hadde liten plass i denne type saker, og Høyesterett kom til at den utmålte straffen på seks måneders fengsel ikke var for streng.

Høyesterett vurderte så om straffenivået for overtredelse av straffeloven § 204 a burde heves, og besvarte spørsmålet bekreftende. Høyesterett oppfattet uttalelser i Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) Om lov om straff side 125, Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) side 24 og Prop. 97 L side 8 dithen at lovgivers intensjon er at straffenivået bør heves. Det ble også tillagt vekt at det i nyere rettspraksis etter lovendringen 25. juni 2010 nr. 46 er foretatt en merkbar heving av straffenivået for seksuell omgang med barn.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen