Straffutmåling ved seksuelle overgrep mot eget barn og stebarn samt mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom, 05.03.2013, HR-2013-00511-A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom

A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Dommere: Bull, Falkanger, Indreberg, Bårdsen, Matningsdal

Saken gjaldt straffutmålingen ved seksuelle overgrep mot eget barn og stebarn samt mishandling i nære relasjoner.

A var i lagmannsretten dømt for ett tilfelle av seksuell omgang med sin datter på to år (slikking av kjønnsorgan), to voldtekter til seksuell omgang av en stedatter på 14 år (tiltvunget seg slikking av hennes kjønnsorgan og tvunget henne til å masturbere ham), og dessuten for vold i nære relasjoner overfor stedatteren og en stesønn. Det siste var av lagmannsretten bedømt til å ligge i nedre sjikt av straffeloven § 219 første ledd.

De seksuelle overgrepene hadde funnet sted før vedtakelsen 19. juni 2009 av den spesielle del i den ennå ikke ikrafttrådte straffeloven 2005. Uttalelsene i forarbeidene til den loven om skjerpede normalstraffenivåer fikk derfor ingen virkning for disse lovbruddene. Overtredelsen av § 219 lå dels etter dette tidspunktet, men før ikrafttredelsen 25. juni 2010 av lovendringen som ga normalstraffenivåskjerpelsen full virkning også for brudd på straffeloven 1902.

For seksuallovbruddene forelå det idealkonkurrens ettersom det dreide seg om forgåelser mot datter og stedatter som begge dessuten var mindreårige. Det ble uttalt at den vanlige tilnærmingen til straffutmålingen i slike tilfelle er å ta utgangspunkt i det som fremstår som det grunnleggende forholdet, og skjerpe straffen fordi handlingen også rammes av andre straffebud.

Lagmannsretten hadde også funnet bevist ut over enhver rimelig tvil et tredje tilfelle av seksuell omgang med stedatteren. Høyesterett uttalte under henvisning til Rt. 1986 side 219 og Rt. 1990 side 309 at det bare kan legges vekt på dette i den grad det gir de handlingene som er omfattet av tiltalen, et enda grovere preg. Slik denne saken var opplyst, var det vanskelig å tillegge den tredje episoden vekt ved straffutmålingen.

Domfelte ble i 2005 dømt for to tilfelle av utuktig omgang med en stedatter han den gang hadde, og som nettopp hadde fylt 14 år på gjerningstidspunktet. Høyesterett mente at dette måtte få reell betydning ved straffutmålingen. Straffen ble etter dette satt til fengsel i fire år og seks måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen