Straffutmåling ved voldtekt til seksuell omgang med kvinne som var ute av stand til å motsette seg handlingen

Høyesteretts dom, 11.06.2013, HR-2013-01240-A, (sak nr. 2012/1655), straffesak, anke over dom

A (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise)

Dommere: Stabel, Tønder, Bull, Webster, Matningsdal

Saken gjaldt straffutmåling ved voldtekt til seksuell omgang med kvinne som på grunn av beruselse var ute av stand til å motsette seg handlingen, straffeloven § 192 første ledd bokstav b. Saken ble behandlet i sammenheng med sak HR-2013-01238-A, (sak nr. 2013/452) og sak HR-2013-01239-A, (sak nr. 2012/1895).

Domfelte og hans samboer, som var i familie med fornærmede, hadde, etter en kveld på byen der alle var beruset, invitert fornærmede til å overnatte på deres hotellrom. Mens alle tre lå i samme seng, og begge kvinnene sov, stakk domfelte en eller flere fingre inn i, og slikket, fornærmedes kjønnsorgan. Høyesterett la til grunn at utgangspunktet for straffen ville være fengsel i tre år og tre måneder. På grunn av at det her dreide seg om to former for seksuell omgang måtte straffen økes noe. Det forelå ingen formildende omstendigheter. Aldersforskjellen, domfelte var 51 år og fornærmede 25, og familierelasjonen, bidro til å øke krenkelsen. Tilståelsen kom sent og var ikke av en karakter som ga grunnlag for fradrag i straffen. Et visst fradrag måtte imidlertid gis fordi saken for Høyesterett måtte utsettes to ganger, uten at dette skyldtes domfelte. Straffen ble derfor fastsatt til fengsel i tre år og tre måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen