Straffutmåling for seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts dom 24.05.2013, HR-2013-01105-A, (sak nr. 2013/632), straffesak, anke over dom

A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Sakariassen)

Dommere: Bårdsen, Tjomsland, Øie, Falkanger, Øie

Saken gjaldt straffutmåling for en voksen mann som slikket kjønnsorganet til sin 4-årige datter. Handlingen ble begått i august 2011, altså etter den straffskjerpelsen for blant annet seksuallovbrudd som fant sted i 2010 i forbindelse med endringer av straffeloven 1902.

Tingretten hadde fastsatt straffen for overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første punktum og § 197 til fengsel i to år og fire måneder. Lagmannsretten reduserte straffen til fengsel i to år. Domfelte anket straffutmålingen til Høyesterett.

Minstestraffen i straffeloven § 195 første ledd andre punktum kom ikke til anvendelse, og det var i forarbeidene til endringsloven 25. juni 2010 nr. 46 lagt til grunn at det heller ikke kan oppstilles noe normalstraffenivå for seksuell omgang som ikke var omfattet av minstestraffen. Høyesterett pekte på at straffutmålingen derfor måtte knyttes til det konkrete saksforhold eller typetilfelle. Det skal imidlertid ikke være et markert skille, avhengig av om minstestraffen får anvendelse eller ikke. Hensynet til forholdsmessighet, sammenheng og konsekvens tilsa at man med utgangspunkt i handlingens grovhet foretok straffutmålingen i lys også av straffenivået der minstestraffen får anvendelse. Utgangspunktet var da en straff av fengsel i opp mot to år og seks måneder, hvilket innebar en markert skjerpelse sammenlignet med nivået før lovendringen i 2010.

Særlig domfeltes tilståelse måtte tillegges vesentlig vekt i formildende retning – den hadde vært meget viktig for etterforskningen og iretteføringen. I saker om seksuallovbrudd har tilståelse gjennomgående også stor verdi for den fornærmede og andre involverte. Straffen ble satt til fengsel i ett år og åtte måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen