Utmåling av straff for fem tilfeller av oppfordring til innsidehandel mm.

Høyesteretts dom, 18.09.2013, HR-2013-01977-A, (sak nr. 2013/821), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss)

II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Noer, Tjomsland, Indreberg, Bull, Schei

Saken gjelderutmåling av straff for fem tilfeller av oppfordring til innsidehandel, ett tilfelle av brudd på taushetsplikten med hensyn til innsideinformasjon og for brudd på reglene om god forretningsskikk i verdipapirhandelloven.

Domfelte var megler og partner i et større norsk meglerhus. Om formiddagen 10. januar 2006 fikk han tips fra en venn av seg som var journalist i NA24 Nettavisen om at det om kort tid ville bli publisert en artikkel om Det Norske Oljeselskaps engasjement i Irak, og at opplysningene i artikkelen ville være negative for selskapet.

På grunnlag av tipset, oppfordret domfelte sine forbindelser til å shorte aksjen. Dette skjedde overfor en investor, de andre meglerne i meglerforetaket og en utenlandsk hedgefondsforvalter.

Et halvt år seinere fikk domfelte – via en kollega i en annen avdeling i meglerhuset – vite at det foregikk forhandlinger om oppkjøp av en større aksjepost i riggselskapet Sinvest ASA. Han tipset en investor om dette, og også journalisten i Nettavisen, med sikte på å få avisen til å skrive om det mulige oppkjøpet.

Høyesterett fant, som lagmannsretten, at riktig straff i utgangspunktet var fengsel i tre år. Dette ble begrunnet i domfeltes sentrale rolle, det store skadepotensialet ved handlingen og de sterke allmennpreventive hensyn. På grunn av det lange tidsforløpet, ble ett og et halvt år av straffen gjort betinget.  

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen