Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.04.2015, HR-2015-00946-U, (sak nr. 2015/643), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Per Øyvin Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen