Straffutmåling ved mobil vinningskriminalitet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 27.11.2015, HR-2015-02385-U, (sak nr. 2015/1905), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Ole Tom Røed) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Tønder, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen