Styringsrett for arbeidsgivarar når det gjeld seniorpolitiske tiltak

Høgsterettsdom 9. november 2016, HR-2016-2286-A, (sak nr. 2016/616), sivil sak, anke over dom

X kommune (advokat Anne Marie Due) mot A, B (advokat Marius Gjetnes)

Dommarar: Bårdsen, Bergsjø, Noer, Indreberg, Utgård

Høgsterett kom til at det låg innanfor styringsretten til arbeidsgivarane å avslutte seniorpolitiske tiltak, også med verknad for tilsette som allereie var inne i ordningane. 

Frå fylte 62 år hadde to lærarar fått innvilga redusert arbeidsplikta si til 80 prosent stilling. Reduksjonen blei tatt ut som éin fridag i veka, og dei beheldt full lønn. Etter nokså kort tid bestemte kommunen at dei ville avslutte ordninga, først og fremst fordi ho viste seg å bli dyrare enn det som opphavleg var føresett. 

Høgsterett kom til at kommunen hadde høve til å avslutte ordninga og krevje at dei to kom tilbake i fullt arbeid. Det blei vist til at ordninga ikkje endra dei underliggande arbeidsavtalane, at ordninga i seg sjølv tilsa at arbeidsgivaren måtte kunne gjere endringar, og at arrangementet mangla det preget av gjensidigheit og behov for innretting hos arbeidstakaren som måtte til for at kommunen skulle vere avskoren frå å gjere endringar.

Les heile avgjerda

Til toppen