Barnevern - omsorgsovertakelse og overtakelse av foreldreansvaret

Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2262-A, (sak nr. 2016/1016), sivil sak, anke over dom

A (advokat John Berg) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Hans A. Vikheim)

Dommere: Bergh, Falch, Endresen, Webster, Utgård

Fylkesnemndas vedtak ble opprettholdt. 

En kvinne fra Brasil fødte to barn i Norge. Det var fattet vedtak om omsorgsovertakelse for begge barna. Saken gjaldt omsorgsovertakelsen for det yngste barnet og vedtak om fratakelse av foreldreansvaret for begge barna. 

Høyesterett kom til at reglene om stedlig virkeområde i barnevernloven § 1-2 ga norske myndigheter kompetanse til å fatte vedtak om omsorgsovertakelse. Både reglene på vedtakstidspunktet og reglene etter lovendringer 1. juli 2016 ble drøftet. Høyesterett fant at selv om barnet og moren var utenlandske statsborgere, hadde barnet sentrum for sine livsinteresser i Norge. 

Høyesterett fant videre at omsorgsovertakelsen måtte opprettholdes etter reglene i barnevernloven § 4-21. Vedtaket om overtakelse av foreldreansvaret ble også opprettholdt. Opprettholdelse av vedtakene var i samsvar med de kravene som følger av Grunnloven § 102 og § 104, barnekonvensjonen og EMK artikkel 8. 

Avgjørelsen avklarer spørsmål som gjelder norske barnevernmyndigheters kompetanse i saker med internasjonal tilknytning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen