Beregning av prisavslag etter kjøp av mangelfull leilighet

Høyesteretts dom 28. april 2016, HR-2016-901-A, (sak nr. 2015/1622), sivil sak, anke over dom

AmTrust International Underwriters Ltd. (advokat Jarl R. Henstein) mot A (advokat Marius Hvitmyhr)

Dommere: Stabel, Bull, Arntzen, Kallerud, Matningsdal

Høyesterett kom til at det skulle gjøres fradrag i prisavslaget for det beløpet kjøperen hadde fått utbetalt fra boligsameiets bygningsskadeforsikring.

Skaden skyldtes  store fuktskader etter et mangelfullt oppusset bad i selgerens eiertid. Kjøperen  fikk  deler av kostnadene ved utbedring dekket av sameiets forsikring.  Hun kunne da ikke i tillegg få fullt prisavslag fra selger.

Dommen viderefører Høyesteretts praksis om at kjøper ikke har krav på å få kompensasjon for mer enn sitt økonomiske tap.  Den avklarer at ytelser fra boligsameiers skadeforsikring skal likestilles med ytelser fra selgers eget  forsikringsselskap. Løsningen blir derfor lik for boligsameier og eneboliger.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen