Dommere kjent inhabile

Høyesteretts kjennelse 29. april 2016, HR-2016-956-S, (sak nr. 2015/1777), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Dommere: Matheson, Utgård, Indreberg, Bårdsen, Webster, Normann, Bull, Kallerud, Ringnes, Arntzen, Matningsdal

Høyesterett avsa i 2006 dom om oppregulering av festeavgift etter daværende § 15 annet ledd nr. 2 i tomtefesteloven (Rt. 2006 side 1547). Den tapende part har senere anlagt søksmål mot staten og gjør gjeldende at det innhold § 15 fikk gjennom denne avgjørelsen, er konvensjonsstridig og erstatningsbetingende for staten. Ved prøvingen må det tas stilling til om dommen fra 2006, ut fra Norges folkerettslige forpliktelser allerede på domstidspunktet, var uriktig både på faktisk og rettslig grunnlag.  Høyesterett kom enstemmig til at de dommere som hadde dømt i 2006-saken må vike sete i erstatningssøksmålet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen