Erstatning for tap av forsørger

Høyesteretts dom 19. april 2016, HR-2016-803-A, (sak nr. 2015/1929), sivil sak, anke over dom

A, B v/verge, C v/verge (advokat Espen Simonsen) mot Tryg Forsikring (advokat Knut Søraas)

Dommere: Arntzen, Matheson, Normann, Falch, Bårdsen

Avdødes ektefelle og to mindreårige barn hadde ikke krav på erstatning for tap av forsørger under den tvungne bilansvarsforsikringen.

Forsørgeren hadde brukte bilen til å ta sitt eget liv, og de etterlattes erstatningskrav måtte avkortes fullt ut på grunnlag av såkalt passiv identifikasjon. Høyesterett sluttet seg til lagmannsrettens uttalelse om at det vil være i strid med bilansvarslovens formål å tilkjenne erstatning i slike tilfeller.

Høyesterett har med denne avgjørelsen slått fast at det ikke er grunnlag for erstatning etter bilansvarsloven når avdøde har begått selvmord.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen