Foreldelse av erstatningskrav

Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1287-A, (sak nr. 2015/2367), sivil sak, anke over dom

EKA Nord AS (advokat Gorm Lyng) mot BBL Prosjekt AS (advokat Kjetill Mellum)

Dommere: Sæbø, Falch, Bårdsen, Noer, Stabel

Et erstatningskrav mot en prosjektleder var foreldet fordi kreditor ikke hadde bevart den fristavbrytende virkningen av en forliksklage slik tvisteloven § 18-3 andre ledd foreskriver.

En byggherre hadde tatt ut forliksklage mot henholdsvis entreprenøren og prosjektlederen med krav om erstatning i forbindelse med oppføringen av to boligblokker i Bodø.  Det ble senere inngått rettsforlik i saken mot entreprenøren mens saken mot ham sto for tingretten. Saken mot prosjektlederen innstilte forliksrådet 21. mars 2012. Byggherren tok verken ut stevning eller ny forliksklage mot prosjektlederen innen ettårsfristen i tvisteloven § 18-3 andre ledd. Derimot prosessvarslet byggherren prosjektlederen 20. mars 2013, altså innen ett år fra forliksrådets innstilling av saken.

Prosjektlederen fikk medhold i at tvisteloven § 18-3 andre ledd må tolkes i samsvar med ordlyden slik at andre handlinger enn stevning eller ny forliksklage ikke bevarer forliksklagens fristavbrytende virkning.  Foreldelsesloven § 19 nr. 1 er en regel om fristavbrudd ved prosessvarsel overfor en av flere skyldnere i samskyldforhold. Foreldelsesloven § 19 nr. 1 gir ikke en regel om bevaring av fristavbrudd som allerede er foretatt.  Bestemmelsen gir heller ikke kreditor en tilleggsfrist for å avbryte foreldelse ved prosessvarsel i tilfeller hvor han tidligere har avbrutt foreldelse ved forliksklage.

Dommen gir veiledning for forståelsen av tvisteloven § 18-3 andre ledd og foreldelsesloven § 19 nr. 1. 

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen