Fosterforeldres adgang til å reise søksmål om vedtak om å flytte barnet

Høyesteretts kjennelse 26. mai 2016, HR-2016-1111-A, (sak nr. 2015/2218), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Cecilie Engebretsen) mot X kommune (advokat Sven Ole Fagernes)

Dommere: Indreberg, Arntzen, Bull, Falch, Matningsdal

Fosterforeldres søksmål til overprøving av vedtak om å flytte en gutt de har hatt omsorgen for i nesten fem år, ble fremmet.

Høyesterett mente fosterforeldre som har vært parter i klagesak for fylkesnemnda, i utgangspunktet har søksmålsadgang. Adgangen her er ikke falt bort ved kommunens beslutning om å trekke tilbake godkjennelsen av fosterhjemmet.  Heller ikke fikk kommunen medhold i at siden det nå er gått over to år siden flyttingen, må søksmålet avvises ut fra hensynet til barnets beste. Et mindretall på to dommere dissenterte. De tok ikke stilling til spørsmålet om fosterforeldre har søksmålsadgang, men la avgjørende vekt på at det her ikke lenger er en tilstrekkelig tilknytning mellom fosterforeldrene og barnet.

Kjennelsen gir veiledning om fosterforeldres søksmålsadgang ved vedtak om flytting.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen