Frådisponering av skipssjef i Kystvakta

Høgsterettsdom 13. desember 2016, HR-2016-2521-A, (sak nr. 2016/1114), sivil sak, anke over dom

Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund) mot A (advokat Tor Gresseth)

Dommarar: Bårdsen, Bull, Bergh, Bergsjø, Endresen

Høgsterett slo fast at Forsvaret hadde gjort ein feil da ein skipssjef i Kystvakta – på grunn av samarbeidsproblem om bord – hadde fått ordre om å gå frå stillinga si straks og med permanent verknad. Mindre inngripande og mellombels tiltak skulle ha vore prøvde først. 

Dommen har betydning for tolkinga av reglane om frådisponering av befal i Forsvaret.

Les heile avgjerda

Til toppen