Gyldigheten av ligning for 2007

Høyesteretts dom 15. mars 2016, HR-2016-586-A, (sak nr. 2015/312), sivil sak, anke over dom

Den Norske Amerikalinje AS (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Dommere: Arntzen, Indrberg, Webster, Falch, Stabel

Høyesterett forkastet anken fra Den Norske Amerikalinje AS, som påsto seg fritatt fra skatt på gevinst ved salg av aksjer i et rederiselskap hjemmehørende i Singapore.

Spørsmålet var om aksjegevinsten var omfattet av fritaksregelen i skatteloven § 2-38 fordi rederiselskapet var hjemmehørende i et lavskatteland, jf. skatteloven § 10-63.

Høyesterett mente at rederiselskapets skattepliktige finansinntekter var avgjørende ved sammenligningen av den alminnelige inntektsskatten på det samlede overskuddet i Norge og Singapore. Rederiinntektene var skattefrie i  begge land, og inngikk derfor ikke i sammenligningen. Høyesterett uttalte at det er en eventuell lovgiveoppgave å endre definisjonen av lavskatteland.

Dommen gir veiledning for forståelsen av om rederiselskaper er hjemmehørende i lavskatteland.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen