Habiliteten til tre av Høyesteretts dommere ved behandlingen i plenum av en ankesak om lovligheten av en varslet boikott

Høyesteretts kjennelse 8. november 2016, HR-2016-2311-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom

Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Håkon Angell)

Møter etter tvl. § 30-13:
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)(Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen - rettslig medhjelper)

Dommere: Indreberg, Skoghøy, Stabel, Tønder, Endresen, Bårdsen, Matheson, Noer, Bull, Ringnes, Matningsdal, Webster, Normann, Bergsjø, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen