Krav til bevis for selvmord ved ulykkesforsikring

Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2579-A, (sak nr. 2016/1069), sivil sak, anke over dom

International Insurance Company of Hannover SE (advokat Gustav Selmer) mot A, B v/verge (advokat Agnete Velde Jansson)

Dommere: Webster, Bull, Falch, Ringnes, Matningsdal

Høyesterett kom til at det alminnelige kravet om sannsynlighetsovervekt gjelder også når det er spørsmål om et forsikringsselskap kan nekte å utbetale ulykkesforsikring under henvisning til at den forsikrede fremkalte forsikringstilfellet ved å begå selvmord. 

Lagmannsretten hadde funnet at det var mest sannsynlig at avdøde begikk selvmord, men fant samtidig at det var et "realistisk alternativ" at avdøde døde ved en ulykke. Avgjørende for lagmannsrettens resultat ble da hvilket beviskrav som skulle stilles. 

Dommen avklarer beviskravet ved forsettlig framkalling av forsikringstilfellet ved selvmord.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen