Oppløsning av sameie etter sameieloven § 15

Høyesteretts dom 18. februar 2016, HR-2016-386-A, (sak nr. 2015/1621), sivil sak, anke over dom

A, B, C, D, E, F (advokat Christian Poulsson) mot G, H, I (advokat Hege Birkeland Ersdal)

Dommere: Ringnes, Matheson, Stabel, Indreberg, Skoghøy

Høyesterett kom til at et familiesameie i en fritidseiendom kunne oppløses etter krav fra enkelte av sameierne.

Saken gjaldt et sameie i en hytteiendom, hvor flere familiemedlemmer var sameiere. Noen av sameierne ønsket å oppløse sameiet for å få mulighet til å kjøpe eiendommen på oppløsningsauksjon.  Sameieavtalen regulerte ikke oppløsningsretten, men hadde bestemmelser om overdragelse av andeler og forkjøpsrett for de andre sameierne ved salg.

Avgjørelsen gir veiledning om hvilke krav som skal stilles til avtalegrunnlaget for å fravike lovens regel om rett til oppløsning. Høyesterett fastslo at det må kreves klare holdepunkter i avtaleforholdet, og at det ikke er noe vilkår for oppløsning at det er foretatt en interesseavveining mellom partene.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen