Oppsigelse av norsk sjømann på utenlandsk registrert skip – lovvalg

Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1251-A, (sak nr. 2015/2368), sivil sak, anke over dom

A (advokat Gaute Gjelsten) mot Eimskip Norway AS (advokat Jan Vablum)

Dommere: Arntzen, Indreberg, Webster, Sæbø, Skoghøy

Sjømannens stillingsvern skal bedømmes etter flaggstatens rett.

Skipsarbeidslovens bestemmelser om stillingsvern kom ikke til anvendelse fordi § 1-2 fastsetter lovens virkeområde til arbeidstakere på norske skip.  Sjømannen – en styrmann – hadde arbeidet på et skip under antiguansk flagg. Det var for Høyesterett ikke anført at partene hadde avtalt at norsk rett skulle gjelde.

Dommen fastslår at flaggstatens rett om stillingsvern skal gjelde der partene ikke har inngått avtale om et annet lovvalg.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen