Pensjonsgrunnlaget ved tariffbestemte pensjonsordninger

Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1446-A, (sak nr. 2015/2019), sivil sak, anke over dom

Maersk Drilling Norge AS
Saipem S.P.A.
Knutsen Offshore AS
Transocean Offshore Norway Services AS
Dolphin Drilling AS
Norsk Offshore Catering AS
Ocean Rig North Sea AS
Odfjell Drilling Management AS
Deep Sea Management AS
OSM Offshore AS
North Atlantic Crew AS
Archer Norge AS
Sodexo Mobile Units AS
Songa Services AS
Stena Drilling AS
Island Offshore Crewing AS
Island Offshore Subsea Crewing AS
Saipem Drilling Norway AS (advokat Pål Tangen)

Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Viggo Bondi)

mot

SAFE (advokat Bent Endresen)

Industri Energi (advokat Alexander Lindboe)

Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Eyvind Mossige)

Dommere: Ringnes, Indreberg, Kallerud, Falch, Matningsdal

Saken gjaldt et gruppesøksmål som omfatter arbeidstakere organisert i fagforbundene Industri Energi og SAFE. Arbeidstakerne er omfattet av tariffavtalene for arbeidstakere på mobile offshoreplattformer, og for plattformboring og forpleining på permanent plasserte innretninger.  Ca. 80 % arbeider skift med én uke dag og en uke natt og får utbetalt et tillegg i lønnen for dette. Spørsmålet i saken var om dette nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget for den kollektive pensjonen som følger av tariffavtalene.

Høyesterett la til grunn at arbeidstakernes avtalte pensjonsrettigheter er fastlagt i tariffavtalene, og at det følger av en tolkning av disse at pensjonsgrunnlaget er regulativlønnen, uten nattillegget. Reguleringen av pensjonsgrunnlaget i foretakspensjonslovens § 5-4 andre ledd bokstav a avviker fra det som er fastlagt i tariffavtalene. Høyesterett kom til at nattillegget etter denne bestemmelsen inngår i pensjonsgrunnlaget. Brudd på foretakspensjonsloven medfører imidlertid ikke avtalerettslig ugyldighet, og loven griper derfor ikke inn i tariffavtalen. Høyesterett la videre til grunn at lov om obligatorisk tjenestepensjon gir materielle rettskrav til arbeidstakerne, men at det ikke forelå motstrid med denne loven, fordi det ikke var bestridt at lovens minstekrav var oppfylt.

Fagforbundenes krav i gruppesøksmålet fikk da ikke medhold.

Dommen avklarer forståelsen av "varierende tillegg " i foretakspensjonslovens § 5-4 andre ledd bokstav a, og den har videre betydning for tolkningen av tariffavtaler, forholdet mellom tariffavtaler og lovgivningen og håndhevelsen av lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen