Prinsippene for verdsetting av bygning når den overtas av bortfester ved opphør av festeforhold

Høyesteretts dom 13. juni 2016, HR-2016-1240-A, (sak nr. 2016/193), sivil sak, anke over dom

Zachariasbryggen AS (advokat Magne Revheim) Rettslig medhjelper: (advokat Bjørn Stordrange) mot Bergen Sentrum Tomteselskap AS (advokat Sam E. Harris)

Dommere: Falch, Stabel, Matheson, Ringnes, Skoghøy

Lagmannsrettens dom ble opphevet fordi verdsettingen skulle skjedd til den verdi bygningen har for bortfester – ofte "bruksverdien" – når den verdien er høyere enn "teknisk verdi".

Tomtefesteloven § 41 fastsetter at "teknisk verdi" skal fastsettes når bortfester krever å overta bygningen, mens bygningens verdi for bortfester skal fastsettes når fester krever det. Det spesielle i denne saken var at begge krevd at bortfester overtok.

I et slikt tilfelle mente Høyesterett – i lys av lovens system, forarbeider og reelle hensyn – at festeren kan velge hvilket prinsipp som skal anvendes, avhengig av hva som gir ham best uttelling.  Bortfesteren kan ikke nøytralisere festerens krav ved selv å fremsette krav, for på den måten å slippe billigere. 

Dissens 3-2.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen