Reinbeitedistrikt ble gitt rett til å flytte med rein over privat eiendom i medhold av reindriftsloven § 22 første ledd første alternativ

Høyesteretts dom 8. juni 2016, HR-2016-1219-A, (sak nr. 2016/109), sivil sak, anke over dom

Reinbeitedistrikt 24 A Seiland Vest (advokat Per Arve Amundsen) mot A (advokat Gisle Loso)

Dommere: Kallerud, Webster, Matheson, Ringnes, Endresen

Saken har sin bakgrunn i den tradisjonelle flyttingen av rein fra vinterbeite på Finnmarksvidda til sommerbeite ved kysten.  Flyttingen skjer langs nærmere angitte flyttleier. Et reinbeitedistrikt hevdet å ha rett til å flytte med rein over en privat eiendom for å komme til sitt sommerbeite. Grunneieren motsatte seg dette.

Høyesterett kom til at reindriftsloven § 22 første ledd første alternativ skal forstås slik at bestemmelsen gir en alminnelig rett til flyttlei for reindriftsutøvere innenfor reinbeiteområdet. Når det i bestemmelsen heter at forflytting kan skje "hvor reinen lovlig kan ferdes" ligger det ikke annen begrensning i dette enn at flytteretten bare gjelder i utmark og at området ikke må være fredet.

Den aktuelle eiendommen ligger innenfor reinbeiteområdet, den består av utmark og er ikke fredet mot flytting. Reinbeitedistriktet ble derfor gitt rett til flytting av rein over eiendommen.

Avgjørelsen avklarer rekkevidden av reindriftsutøveres flytterett.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen