Skattlegging av rederier ved uttreden fra den særskilte rederiskatteordningen

Høyesteretts dom 15. desember 2016, HR-2016-2555-A, (sak nr. 2016/772), sivil sak, anke over dom

KGJS Tank AS (advokat Espen Ommedal) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Dommere: Falch, Arntzen, Matheson, Noer, Matningsdal

Et rederi fikk medhold i at det hadde rett til å fremføre et finansunderskudd pådratt innenfor den særskilte rederiskatteordningen til fradrag i inntekter etter at selskapet trådte ut av ordningen. Men dette underskuddet kunne på den annen side ikke benyttes til å redusere de skattepliktige skipsfartsinntektene som var opptjent innenfor ordningen.

Selskapet saken gjaldt trådte i inn i rederiskatteordningen i 2004. Da ordningen ble gunstigere i 2007, fikk selskapet beregnet en skattepliktig inntekt som oppgjør for årene 2004-2006. Deler av denne inntekten, ca. 74 millioner kroner, var ennå ikke skattlagt da selskapet gikk over til vanlig beskatning i 2011. I årene 2007-2010 hadde selskapet også pådratt seg et ubenyttet finansunderskudd på ca. 90 millioner kroner.

Høyesterett fastslo at de alminnelige reglene skatteloven § 14-6, jf. § 6-3 får anvendelse etter at selskapet i 2011 hadde trådt ut av rederiskatteordningen. Den særlige regelen i § 8-15 femte ledd førte ikke til et annet resultat, slik staten hevdet. Derved kunne finansunderskuddet på ca. 90 millioner kroner fremføres til fradrag i de inntekter selskapet hadde i 2011. Men særskilte overgangsregler, fastsatt ved lov i 2010, begrenset anvendelsen av underskuddet. Det kunne ikke komme til fradrag i de ubeskattede skipsfartsinntektene (de ca. 74 millioner kronene).

Dommen gir veiledning om forståelsen av de særskilte rederiskattereglene for de selskaper som trer ut av rederiskatteordningen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen