Spørsmål om avlaster/støttekontakt var ansatt i kommunen

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1366-A, (sak nr. 2015/2308), sivil sak, anke over dom

Ålesund kommune (advokat Jan Fougner), KS (partshjelper) (advokat Geir S. Winters) mot B, Fagforbundet (partshjelper) (advokat Kjetil Edvardsen)

Dommere: Matheson, Falch, Kallerud, Endresen, Skoghøy

En kvinne som utførte arbeid som avlaster og støttekontakt for familien til en gutt med et særlig omsorgsbehov, ble ansett som arbeidstaker i kommunen, ikke som oppdragstaker.

Høyesterett uttalte at spørsmålet om arbeidsgiverens ledelse og kontroll med arbeidet er svært sentralt ved bedømmelsen. Det er ikke påkrevd at kommunen er den som styrer tjenesteyteren. Også brukerstyring vil oppfylle kravet til ledelse. Plikt til å underordne seg kommunens organisatoriske ledelse av arbeidet er også tilstrekkelig. Faktisk ledelse er ikke påkrevd.

Ved den konkrete bedømmelsen kom flertallet til at avlasteren var å anse som arbeidstaker. Et mindretall mente vilkårene ikke var oppfylt. Mindretallet vektla i den forbindelse at tjenesten ble utført i avlasterens eget hjem.

I dommen videreutvikles de prinsipper Høyesterett etablerte i to dommer fra 2013 om den arbeidsrettslige klassifiseringen av private tjenesteytere innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten (avlasterdommen og beredskapshjemdommen). 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen