Spørsmål om en kommune kan kreve refusjon fra folketrygden for utbetalt godtgjøring under ordførers sykdom

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-589-A, (sak nr. 2015/1338), sivil sak, anke over dom

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/ advokat Ida Thue) mot X Kommune (advokat Gry Brandshaug Dale), Kommunesektorens organisasjon, KS (partshjelper) (advokat Jan Fougner)

Dommere: Tønder, Bårdsen, Ringnes, Matheson, Utgård

Staten ble frifunnet for kommunens krav siden en ordfører ikke har rett til sykepenger som arbeidstaker.

Ordføreren, som hadde heltidsgodtgjøring for vervet, var 100 prosent sykemeldt i tre måneder. NAV avslo kommunens krav på refusjon for utbetalt godtgjøring i sykeperioden.  Høyesterett var enig med NAV. En ordfører har som folkevalgt ikke krav på sykepenger som arbeidstaker, noe som er en betingelse for at kommunen skal kunne kreve refusjon. En ordfører kan kreve sykepenger etter reglene for frilansere. Men dette gir ikke kommunen rett til refusjon for betalt godtgjøring i sykeperioden.

Dommen gir veiledning om ordføreres rettigheter etter folketrygdloven og om kommuners adgang til å kreve refusjon for betaling av godtgjøring under ordførers sykdom.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen