Spørsmål om anvendelsen av ligningsloven § 9-6 og § 10-2 ved ileggelse av kildeskatt på utbytte som utbetales fra norsk selskap til utenlandsk aksjonær

Høyesteretts dom 3. juni 2016, HR-2016-1179-A, (sak nr. 2015/1898), sivil sak, anke over dom

I. Staten v/Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Transocean Inc. (advokat Ulf Werner Andersen)

II. Transocean Inc. (advokat Ulf Werner Andersen) mot Staten v/Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

Dommere: Normann, Stabel, Indreberg, Sæbø, Skoghøy

Høyesterett kom til at et norsk selskap hadde gitt uriktige opplysninger om utdeling av utbytte til utenlandsk morselskap, slik at adgangen til å endre ligningen var ti år etter ligningsåret, men at det ikke var hjemmel til å ilegge morselskapet tilleggsskatt.

Høyesterett mente at det avgjørende for hvilken omgjøringsfrist som skulle gjelde, var om det norske selskapet hadde oppfylt sin opplysningsplikt etter ligningsloven kapittel 4. For kildeskattepliktige utenlandske aksjonærer opptrer det utdelende selskapet overfor myndighetene, og etter Høyesteretts syn var denne løsningen da ikke urimelig overfor den skattepliktige. Høyesterett fant videre at det var gitt uriktige opplysninger, slik at endringsfristen var ti år, jf. ligningsloven § 9-6 nr. 3 bokstav b, jf. § 9-6 nr.1. Under henvisning til den nære sammenhengen mellom opplysningsplikten og adgangen til å ilegge tilleggsskatt, konkluderte Høyesterett med at det ikke var hjemmel i ligningsloven § 10-2 for å ilegge det utenlandske selskapet tilleggsskatt. 

Dommen gir videre veiledning for vurderingen av hva som skal anses som uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen