Utvisning av utlending av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser

Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1252-A, (sak nr. 2016/561), sivil sak, anke over dom

A (advokat Brynjar N. Meling) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Dommere: Tønder, Noer, Sæbø, Falch, Stabel

Utvisning av utlending av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Spørsmål om ordningen med særskilt advokat ved behandlingen av sikkerhetsgraderte bevis tilfredsstilte kravet til effektivt rettsmiddel i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 13.  

Høyesterett kom til at ordningen med særskilt advokat i dette tilfellet tilfredsstilte kravet til effektivt rettsmiddel i EMK artikkel 13. Utvisningsvedtaket var derfor gyldig.

Som grunnlag for utvisningsvedtaket hadde Justisdepartementet lagt vekt på sikkerhetsgraderte opplysninger som A ikke hadde tilgang til. Disse ble også tillatt brukt som bevis under domstolsprøvingen av vedtakets gyldighet, jf. tvisteloven § 22-1 andre ledd. I den forbindelse ble det oppnevnt en særskilt advokat som var sikkerhetsklarert, og som hadde som oppgave å ivareta As interesser ved behandlingen av de sikkerhetsgraderte bevisene, jf. utlendingsloven § 133. Spørsmålet om dette tilfredsstilte kravet i EMK artikkel 13 ble vurdert i sammenheng med at lagmannsretten hadde vurdert om det forelå brudd på EMK artikkel 8 om retten til familieliv.

Dommen gir veiledning om bruk av særskilt advokat ved domstolsprøving av gyldigheten av utvisningsvedtak der dette blant annet bygger på sikkerhetsgraderte opplysninger.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen