Vurdering av formelle kompetansekrav og personlig egnethet ved ansettelse av lærer

Høyesteretts dom 31. oktober 2016, HR-2016-2229-A, (sak nr. 2015/2239), sivil sak, anke over dom

Hol kommune (advokat Frode Lauareid) mot Kristin Irene Teigen, Utdanningsforbundet (advokat Ellen A. Gooderham)

Dommere: Webster, Endresen, Falch, Bergh, Skoghøy

Tilsetting av midlertidige lærere uten tilstrekkelig formell kompetanse var ikke ugyldig.

En lærer som var formelt kompetent, ble av en kommune oppfattet som personlig uegnet som lærer. Kommunene ansatte i stedet søkere som ikke hadde tilstrekkelig formell kompetanse i midlertidige stillinger. Læreren og Utdanningsforbundet aksepterte at læreren ikke hadde krav på å få stilling, men mente stillingene i stedet skulle vært utlyst på nytt.

Dommen avklarer at opplæringslova § 10-6, jf. § 10-1 åpner for midlertidig ansettelse av søkere uten den formelle kompetanse som er krevet for lærere, selv om det også er søkere som oppfyller kompetansekravene. Dissens 3-2.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen