Betydningen av uoppmerksomt lagrettemedlem

Høyesteretts dom 28. januar 2016, HR-2016-217-A, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

II. B (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

Dommere: Matheson, Kallerud, Falch, Bergsjø, Øie

Høyesterett kom enstemmig til at en straffedom ikke måtte oppheves selv om et lagrettemedlem hadde vært uoppmerksom under forsvarerens prosedyre.

Dommen slår fast at et lagrettemedlems plikt til å følge oppmerksomt med er en rettssikkerhetsgaranti som følger av kravet om at rettergangen skal være forsvarlig. Et lagrettemedlem som sover, oppfyller ikke denne plikten. Oppmerksomhetskravet innebærer likevel ikke at lagrettemedlemmer må ha fått med seg hvert ord av det som sies. Men de må følge forhandlingene med en slik oppmerksomhet at de får med seg innholdet av bevisførselen, prosedyrene og lagmannens rettsbelæring. Dersom dette er tilstrekkelig bevist, foreligger ingen saksbehandlingsfeil.  I motsatt fall er det for opphevelse av fellende dommer tilstrekkelig at det er en rimelig mulighet for at feilen kan ha hatt betydning for resultatet. Forholdet i den konkrete saken førte ikke til opphevelse.

Avgjørelsen klargjør hva som er bevistemaet for, beviskravet ved og rettsvirkningen av uoppmerksomhet fra et lagrettemedlem.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen