De sakkyndiges rolle i straffesak om overlagt drap

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1459-A, (sak nr. 2016/317), straffesak, anke over dom

 A (advokat Anders Westeng) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Jarland)

Dommere: Indreberg, Bårdsen, Falch, Matheson, Skoghøy

Høyesterett forkastet anken fra en drapsdømt kvinne som mente hun ikke hadde fått en rettferdig rettergang i lagmannsretten.

Sentralt sto de psykiatrisk sakkyndiges forklaring om personlighetsdiagnoser, som de avgav før lagretten hadde avgjort skyldspørsmålet. Det var ikke en feil, men opplysningene i saken etterlot inntrykk av at de sakkyndige ikke hadde opptrådt med den distanse som hører til sakkyndigrollen. Når rettergangen ble sett under ett, fant imidlertid Høyesterett ikke noe som tydet på at dette hadde ført til at retten til en rettferdig rettergang var krenket. 

Dommen gir veiledning om de psykiatrisk sakkyndiges rolle i straffesaker.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen