Straff for ulovlig ulvejakt

Høyesteretts dom 1. september 2016, HR-2016-1857-A, (2016/779), straffesak, anke over dom.

I. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat John Christian Elden B (advokat Victoria Holmen) C (advokat Gunnar K. Hagen) D (advokat Halvard Helle) E (advokat Øystein Storrvik)

II. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

III. E (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

IV. B (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

V. D (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

Dommere: Bårdsen, Matheson, Ringnes, Noer, Endresen

Fire menn ble dømt for forsøk på ulovlig felling av ulv, jf. straffeloven 1902 § 152b første ledd nr. 1, jf. § 49. De hadde drevet ulvejakt i forvaltningsområdet for ulv i Elverum kommune, med sikte på felling av tre ulver. En av mennene ble også dømt for uaktsom grov overtredelse av naturmangfoldloven § 75 første og andre ledd, jf. § 15 for å ha felt en ulv under revejakt. Straffen for ham ble satt til fengsel i ett år. De øvrige fikk straffer fra 120 dager til 6 måneder fengsel. I tillegg ble alle fem fradømt retten til å drive jakt og fangst i tre år. 

Dommen har betydning for tolkningen av straffelovens generelle bestemmelse om faunakriminalitet. Den vil også være retningsgivende for straffenivået i saker som gjelder ulovlig ulvejakt i ulvesonene.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen