Gjeninnsettelse i forvaring etter prøveløslatelse som følge av vilkårsbrudd

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1457-A, (sak nr. 2016/615), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Dommere: Ringnes, Matheson, Tønder, Endresen, Øie

Høyesterett forkastet anken fra en domfelt som var gjeninnsatt i forvaring etter brudd på vilkår for prøveløslatelse.

En forvaringsdømt var prøveløslatt på vilkår. Et av vilkårene var at han skulle avholde seg fra alkohol og andre rusmidler. Noen få dager etter prøveløslatelsen inntok han narkotika, og han ble gjeninnsatt i forvaring ved dom. 

Høyesterett kom til at vilkårsbruddet utgjorde et "alvorlig" vilkårsbrudd etter straffeloven 2005 § 46 første ledd bokstav a.

Dommen avklarer innholdet av alvorlighetskriteriet i straffeloven § 46, og gir veiledning for vurderingen av når brudd på vilkår for prøveløslatelse fra forvaring kan føre til gjeninnsettelse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen