Kjøring med tohjulet selvbalanserende kjøretøy i alkoholpåvirket tilstand

Høyesteretts dom 31. oktober 2016, HR-2016-2228-A, (sak nr. 2016/1086), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Dommere: Endresen, Webster, Bergh, Falch, Skoghøy

Tingretten fant at tohjulet selvbalanserende kjøretøy ikke kunne anses som en motorvogn i relasjon til vegtrafikkloven § 22 første ledd, og frifant tiltalte. Dommen ble anket til lagmannsretten, som opphevet tingrettens dom på grunn av feil rettsanvendelse. Etter videre anke stadfestet Høyesterett lagmannsrettens dom. 

Særtrekkene ved kjøring i alkoholpåvirket tilstand kan det tas hensyn til ved straffutmålingen.

Høyesterett tilføyde at det ikke ble tatt stilling til om løsningen vil bli den samme for andre kjøretøytyper der faremomentene er av en annen karakter.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen